Norway

Norway

Display:

Norsk handlingsplan for isbjørn
 7.05 MB
 07-07-2017

Isbjørnen trues av raske klimaendringer. Leveområdene i havisen i Barentshavet er utsatt for store endringer som kan få alvorligeIsbjørnen trues av raske klimaendringer. Leveområdene i havisen i Barentshavet er utsatt for store endringer som kan få alvorligefølger for isbjørnbestanden. Tilsvarende trusselbildet gjelder for hele Arktis og representerer en stor internasjonal utfordring.Denne planen for bevaring av isbjørn i Norge synliggjør utfordringene forvaltningen står overfor de kommende årene og hvilke grepMiljødirektoratet mener må til for å møte hovedmålet om å bevare en levedyktig isbjørnbestand rundt Svalbard og i Barentshavet.Planen setter fokus på ni innsatsområder, som gjenspeiler de identifiserte utfordringene og konkretiserer planens hovedmål.Innsatsområdene omfatter habitatendringer, forurensning, akutt forurensning og krisehåndtering, forstyrrelse, interaksjon medmennesker, tilgrensende bestander, internasjonalt samarbeid, informasjon, og overvåking og forskning.


Member state contacts

Flag_Canada.jpg Flag_Greenland.jpg Flag_Norway.jpg Flag_Russia.jpg Flag_USA.jpg