Norsk handlingsplan for isbjørn

Norsk handlingsplan for isbjørn

Isbjørnen trues av raske klimaendringer. Leveområdene i havisen i Barentshavet er utsatt for store endringer som kan få alvorligeIsbjørnen trues av raske klimaendringer. Leveområdene i havisen i Barentshavet er utsatt for store endringer som kan få alvorligefølger for isbjørnbestanden. Tilsvarende trusselbildet gjelder for hele Arktis og representerer en stor internasjonal utfordring.Denne planen for bevaring av isbjørn i Norge synliggjør utfordringene forvaltningen står overfor de kommende årene og hvilke grepMiljødirektoratet mener må til for å møte hovedmålet om å bevare en levedyktig isbjørnbestand rundt Svalbard og i Barentshavet.Planen setter fokus på ni innsatsområder, som gjenspeiler de identifiserte utfordringene og konkretiserer planens hovedmål.Innsatsområdene omfatter habitatendringer, forurensning, akutt forurensning og krisehåndtering, forstyrrelse, interaksjon medmennesker, tilgrensende bestander, internasjonalt samarbeid, informasjon, og overvåking og forskning.

File Name: M16.pdf
File Size: 7.05 MB
File Type: application/pdf
Hits: 2903 Hits
Created Date: 07-07-2017
Last Updated Date: 07-07-2017